Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající: GRIPPER SYSTEMS s.r.o.,

Adresa: Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava, Ostrava, CZ 702 00

IČ: 285 82 756,  DIČ: CZ 285 82 756

Zapsáno Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33148

1. Všeobecná ustanovení

°         Prodávající, společnost GRIPPER SYSTEMS S.R.O., dále jen prodávající, se snaží o korektní vztahy se svými zákazníky a obchodními partnery. Ve všech případech upřednostňuje naše společnost vzájemnou dohodu. Pro usnadnění vzájemné spolupráce a předcházení nedorozumění jsou vytvořeny následující obchodní podmínky, dále jen VOP.

°         Tyto VOP platí pro všechny obchodní případy, včetně těch uskutečněných prostřednictvím internetové nabídkové aplikace, přístupné z oficiálních stránek www.grippersystems.cz

°         Podmínkou pro uzavření smluvního vztahu je zápis kupujícího v obchodním nebo živnostenském rejstříku (přidělení IČ).

2. Vymezení pojmů

°         Prodávající, je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

°         Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

°         Kupní smlouva, nebo smlouva o dílo je písemné ujednání učiněné mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s těmito VOP a platnými právními předpisy České Republiky, zejména Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), a jeho novel.

3. Rozsah platnosti

°         Tyto VOP se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb společností GRIPPER SYSTEMS s.r.o..

°         Kupující souhlasí s těmito VOP v okamžiku odeslání písemné objednávky, se kterými se předem seznámil. Uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo je těmito VOP vázán.

°         Případné změny dohodnuté oproti těmto VOP musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4. Nabídka

°         Není-li uvedeno jinak, je platnost nabídek 2 (dva) měsíce.

°         Informace uvedené v katalozích, internetovém nabídkového systému či jiné dokumentaci jsou závazné, pokud je na tyto výslovně odkázáno v písemném potvrzení objednávky, či kupní smlouvy.

°         Nabídky a veškerá dokumentace je duševním vlastnictvím GRIPPER SYSTEMS s.r.o. a bez předchozího souhlasu nesmí být zpřístupněny třetím stranám a jinak rozšiřována.

5. Uzavření kupní smlouvy

°         Kupní smlouva je uzavírána na základě písemné objednávky kupujícího, pokud je tato dostatečně určitá a obsahuje veškeré náležitosti, především; informace o kupujícím včetně IČO, DIČ, fakturační a dodací adresu, kontaktní osobu včetně spojení, číslo objednávky, přesnou specifikaci objednávaného zboží a služby, cenu. Za škody způsobené nesprávnou, nebo nepřesnou objednávkou nenese prodávající odpovědnost.

°         Kupní smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího v termínu 2 pracovních dnů.  Smlouva se stává závaznou, pokud kupující nevznesl písemně a prokazatelně námitku, nejpozději do 1 (jednoho) pracovního dne od doručení potvrzení objednávky.

°         Pozdější změny v uzavřené kupní smlouvě jsou možné pouze písemně a odsouhlasením obou smluvních stran.

6. Ceny

°         Obě strany se dohodly na cenách uvedených v potvrzení objednávky, kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.

°         Cena zboží v katalogu, nabídkovém internetovém systému apod. je uvedena v EUR bez DPH,  nezahrnuje náklady na expedici, dopravu, pojištění a pod..

°         Cena za poskytnutou službu je vždy účtována dle skutečných nákladů a platného ceníku.

°         Prodávající je oprávněn navýšit dohodnutou cenu v případě, kdy z důvodu překážek na straně kupujícího vzniknou prodávajícímu při plnění smlouvy vícenáklady.

7. Dodací podmínky

°         Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném množství a kvalitě. Smluvní strany se dohodly na termínu dodání a dodacích podmínkách, které jsou uvedeny v potvrzení objednávky, kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo.

°         Náklady spojené s dodávkou zboží či služby jdou vždy k tíži kupujícího, pokud není uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo realizovat dílčí či předčasné dodávky.

°         V případě, že zboží připravené k expedici nebude možné odeslat v souladu se smlouvou a to z důvodu překážky na straně kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat penále ve výši 0,5% za každý započatý týden.  Toto ustanovení platí i v případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím od dopravce.

°         Okamžikem předání zboží prvnímu dopravci přechází nebezpečí škody na kupujícího. Při převzetí od dopravce je kupující povinen zásilku zkontrolovat a v případě poškození učinit písemný zápis. Neprodleně je povinen písemně informovat o této skutečnosti prodávajícího. Pokud poškození nebrání řádnému používání, je kupující povinen dodávku převzít.

°         Po dodání je kupující povinen zboží zkontrolovat především na úplnost dodávky a případná poškození. Pokud není zboží v souladu se smlouvou, kupující vyrozumí písemně o této skutečnosti prodávajícího. Prodávající je povinen takovou situaci neprodleně řešit a o nápravě informovat kupujícího.

°         Zboží bude dodáváno v nevratných obalech prodávajícího. Způsob balení stanoví prodávající podle velikosti a druhu přepravovaného zboží.

8. Místo plnění

°         Zboží je odesláno na dodací adresu kupujícího spolu s dodacím listem, nebo výdejkou. V případě, že dodávka splňuje veškeré náležitosti (tj. předmět plnění, potřebné doklady), je kupující povinen dodávku převzít. V den odeslání zásilky je prodávající oprávněn vystavit fakturu dle uzavřené smlouvy.

°         V případě poskytování služeb (instalace, opravy apod.) je místo plnění uvedeno v kupní smlouvě.

°         Prodávající zajistí plnění smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. Řádné plnění v takovém případě potvrzuje protokol podepsaný oběma smluvními stranami, který slouží jako podklad k fakturaci.

9. Zpětvzetí zboží

°         Kupující má právo požádat o vrácení dodaného zboží i v případě, že dodávka splnila smluvní ujednání a to vždy písemně a nejpozději do 30 dnů ode dne dodání zboží. Odeslání zboží zpět musí předcházet písemný souhlas prodávajícího. Zboží, jehož hodnota je nižší, než 200,-EUR (bez DPH), vrátit nelze.

°         Zboží poškozené, použité, nekompletní a bez originálního obalu nebude přijato k vrácení. Dále  nelze vrátit zboží vyrobené na zakázku a zboží dále neprodejné. Dle obchodních podmínek společnosti PIAB nelze vrátit přísavky tohoto dodavatele.

°        Po přezkoumání vráceného zboží a splnění výše uvedených podmínek, bude kupujícímu vrácena cena zboží. Tato cena bude krácena o manipulační poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží. Na produkty společnosti PIAB bude uplatněn manipulační poplatek ve výši 20% z ceny vráceného zboží, v souladu v obchodními podmínkami společnosti PIAB. Kupující je dále povinen uhradit veškeré náklady na přepravu vráceného zboží.

°         Pokud prodávající neuzná zboží k vrácení, je kupující povinen zajistit vyzvednutí tohoto zboží na vlastní náklady a to do 30 dnů od písemného zamítnutí vrácení zboží ze strany prodávajícího. Po uplynutí této lhůty se stává zboží majetkem prodávajícího a kupující nemá nárok na jakékoli plnění ze strany prodávajícího.

  

10. Platební podmínky

°         Prodávající je oprávněn vystavit fakturu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, popř. předáním díla kupujícímu podepsaným protokolem.

°         Zboží či služba bude fakturována za ceny v EUR uvedené výše. Současně bude uvedena cena v CZK s přepočtovým kurzem dle aktuálního kurzu ČNB pro daný den. Prodávající zaplatí kupní cenu  v EUR nebo v CZK na příslušný účet uvedený na faktuře (platbu v CZK je nutno dohodnout předem).

°         Dohodnutá kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) není-li stanoveno jinak. Faktura je odeslána kupujícímu zvlášť na fakturační adresu, příp. kopie emailem, pokud není dohodnuto jinak.

°         Prodávající si vymiňuje právo v odůvodněných případech odeslat zboží dobírkou, nebo vyžadovat platbu předem.

°         Kupující není oprávněn zadržet platbu z důvodu nároků vyplývajících ze záruky, nebo jiných smluvních nároků, které prodávající písemně neuznal.

°         V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitých závazků plynoucích z kupní smlouvy je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z celkové ceny včetně DPH. V případě odstoupení od kupní smlouvy, zapříčiněné skutečnostmi na straně kupujícího, si prodávající vymiňuje právo na náhradu nákladů s tímto spojených (zejména poštovné a balné) a také smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny objednávky, není li dohodnuto jinak.

°         Jestliže je kupující v prodlení s plněním vyplývající z kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odložit plnění dalších závazků vůči kupujícímu a to do doby plného uhrazení pohledávek ze strany kupujícího.

11. Vlastnictví zboží

°         Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do plného uhrazení kupní ceny kupujícím, včetně případných úroků a nákladů vzniklých z prodlení.

°         Během doby trvání výhrady vlastnictví nemá kupující oprávnění zboží zastavit, či s ním volně disponovat. Pokud by došlo v této době k zabavení zboží z důvodu konkurzu či exekuce třetí osobou, je povinen kupující neprodleně informovat prodávajícího. Prodávající má nárok na vynětí neuhrazeného zboží z konkurzní podstaty, nebo soupisu věcí určených k prodeji v rámci exekuce.

12. Záruční podmínky

°         Prodávající je povinen dodat zboží či službu na základě smlouvy a to ve sjednaném množství, kvalitě a termínu. Záruční lhůta na dodané zboží činí 12 měsíců od dodání kupujícímu, na službu je poskytována záruka 3 měsíců, není li uvedeno jinak.

°         Pokud dojde k vadě na zboží v záruční době, má kupující povinnost neprodleně informovat písemnou formou prodávajícího na info@grippersystems.cz. Prodávající provede bezplatně a v přiměřené lhůtě odstranění závady. Odstranění závady bude provedeno opravou, popř. výměnou vadného zboží. Pokud probíhá záruční oprava u kupujícího, jeho povinností je poskytnout potřebnou součinnost.

°         V případě, že si prodávající nechá zaslat vadné zboží k opravě či výměně, náklady na přepravu a případná rizika přejímá kupující, není li dohodnuto jinak.  Náklady na přepravu nového nebo opraveného zboží kupujícímu hradí prodávající, není li dohodnuto jinak.

°         Záruka se nevztahuje na zboží, které:

-          má spotřební charakter, nebo bylo poškozeno v důsledku přirozeného opotřebení.

-          bylo používáno v rozporu s jeho určením a byly porušeny jeho provozní podmínky jako zatížení, teplota, materiály, prostředí apod..

-          bylo poškozeno vnějšími vlivy jako např. přepětí v síti, působení chemických látek, apod.

-          bylo poškozeno neodbornou instalací, obsluhou, manipulací, nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.

-          má nepodstatné odchylky od údajů uvedených v katalogu, internetovém nabídkovém systému apod., které nemají vliv na jeho funkčnost.

°         Provedením opravy v záruční době se povinná záruční doba neprodlužuje.    

13. Zbavení odpovědnosti, vyšší moc

°         Kupující má právo na náhradu škody, která vznikla v přímé souvislosti s porušením smluvního vztahu prodávajícím a to maximálně 50% z celkové ceny. Prodávající se zbavuje odpovědnosti za veškeré další škody na straně kupujícího jako např. ušlý zisk apod..

°         V případě nepředvídatelných nebo neodvratitelných událostí způsobených vyšší mocí jsou obě smluvní strany zproštěny zcela, nebo částečně od smluvního plnění. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana  byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů.

°         Vyšší mocí se rozumí zejména: živelné pohromy, války, revoluce, požáry velkého rozsahu, zemětřesení, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud mají přímý dopad  na prodávajícího a ovlivňují plnění dodávek podle objednávek - kupních smluv uzavřených na základě této smlouvy.

°         V případě výskytu vyšší moci je povinna smluvní strana o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu a to nejpozději do 5 kalendářních dnů. Při nedodržení této lhůty se nelze na zásah vyšší moci odvolávat.

°         Smluvní strany jsou povinné v případě zásahu vyšší moci činit maximální úsilí pro eliminaci škod a průběžně o těchto krocích informovat druhou stranu.

°         Zásah vyšší moci opravňuje prodávajícího prodloužit dodací termín či jiná plnění a to po vzájemné dohodě s kupujícím. Není li tato dohoda možná, prodávající má v takovém případě právo od smluvního plnění odstoupit.

14. Průmyslová autorská práva, ochrana dat

°         Obě smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat mlčenlivost vůči třetí straně ohledně informací, které se dozvěděli vzájemným obchodním vztahem. Jedná se především o cenové nabídky, technická řešení, dokumentaci apod.

15. GDPR – Ochrana osobních údajů

 Od 25.5.2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále „GDPR“).

°       Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává a spravuje v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR.

°        Bližší informace o zpracování osobních údajů na straně prodávajícího jsou obsaženy v dokumentu „GDPR – Ochrana osobních údajů“, který je nedílnou součástí těchto VOP. Tento je přístupný na webových stránkách a E-shopu prodávajícího. Na vyžádání je možné jej kupujícímu zaslat.

°       Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to zasláním poptávky, objednávkou/uzavřením kupní smlouvy, registrací na E-shopu prodávajícího.

16. Ostatní ujednání

°         V případě změny údajů týkající se základních skutečností (obchodního jména, sídla, bankovního spojení) je povinna jedna smluvní strana oznámit neprodleně novou skutečnost druhé smluvní straně písemnou formou.

°         V případě řešení vzájemných sporů bude rozhodováno místně příslušným soudem dle sídla prodávajícího.

°         Prodávající si vyhrazuje právo na technické změny, tiskové chyby, popř. úpravu ceny.

°         Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2021.