Všeobecné obchodní podmínky

Prodávající: GRIPPER SYSTEMS s.r.o.,

Adresa: Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava, Ostrava, CZ 702 00

IČ: 285 82 756,  DIČ: CZ 285 82 756

Zapsáno Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33148

1. Všeobecná ustanovení 

o    Prodávající, společnost GRIPPER SYSTEMS S.R.O., dále jen prodávající, se snaží o korektní vztahy se svými zákazníky a obchodními partnery. Ve všech případech upřednostňuje naše společnost vzájemnou dohodu. Pro usnadnění vzájemné spolupráce a předcházení nedorozumění jsou vytvořeny následující obchodní podmínky, dále jen VOP. 

o    Tyto VOP platí pro všechny obchodní případy, včetně těch uskutečněných prostřednictvím internetové nabídkové aplikace, přístupné z oficiálních stránek www.grippersystems.cz. 

o    Podmínkou pro uzavření smluvního vztahu je zápis kupujícího v obchodním nebo živnostenském rejstříku (přidělení IČ).

2. Vymezení pojmů

o    Prodávající, je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

o    Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smluvního vztahu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

o    Kupní smlouva, nebo smlouva o dílo je písemné ujednání učiněné mezi prodávajícím a kupujícím v souladu s těmito VOP a platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

o    Mluví-li se dále v těchto VOP o kupní smlouvě, o prodávajícím a o kupujícím, tato ustanovení se obdobně použijí i na smlouvu o dílo, zhotovitele a objednatele.

3. Rozsah platnosti

o    Tyto VOP se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb společností GRIPPER SYSTEMS s.r.o. 

o    Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a přijímá je. Obchodní podmínky se tak stávají součástí kupní smlouvy vzniklé na základě objednávky.  

o    Případné změny dohodnuté oproti těmto VOP musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

o    V případě, že se mezi sebou odlišují v nějaké otázce, právu, povinnosti či parametru objednávka, na základě které vznikla kupní smlouva a tyto VOP, má přednost obsah objednávky před VOP.

4. Nabídka

o    Není-li uvedeno jinak, je platnost nabídek 1 (jeden) měsíc ode dne odeslání.

o    Informace uvedené v katalozích, internetovém nabídkovém systému či jiné dokumentaci jsou závazné, pokud je na tyto výslovně odkázáno v kupní smlouvě. 
o    Nabídky a veškerá dokumentace je duševním vlastnictvím GRIPPER SYSTEMS s.r.o. a bez předchozího písemného souhlasu nesmí být zpřístupněna třetím stranám a jinak rozšiřována.

5. Uzavření kupní smlouvy

o    Kupní smlouva je uzavírána na základě písemné objednávky kupujícího, pokud je tato dostatečně určitá a obsahuje veškeré náležitosti, především; informace o kupujícím včetně IČO, DIČ, fakturační a dodací adresu, kontaktní osobu včetně spojení, číslo objednávky, přesnou specifikaci objednávaného zboží a služby, cenu. Za škody způsobené nesprávnou, nebo nepřesnou objednávkou nenese prodávající odpovědnost.

o    K uzavření kupní smlouvy může dojít i konkludentně a to tak, že pokud v termínu do 2 pracovních dnů od doručení objednávky prodávající nesdělí kupujícímu, že objednávku odmítá, projevuje tím prodávající konkludentně svou vůli a takovou objednávku akceptuje (dále jen „kupní smlouva“)

o    Pozdější změny v uzavřené kupní smlouvě jsou možné pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

6. Ceny

o    Obě strany se dohodly na cenách uvedených v kupní smlouvě.

o    Cena zboží v katalogu, nabídkovém internetovém systému apod. je uvedena v EUR bez DPH, nezahrnuje náklady na expedici, dopravu, pojištění apod.

o    Cena za poskytnutou službu je vždy účtována dle skutečných nákladů a platného ceníku. 
o    Prodávající je oprávněn navýšit dohodnutou cenu v případě, kdy z důvodu překážek na straně kupujícího vzniknou prodávajícímu při plnění smlouvy vícenáklady.

7. Dodací podmínky

o    Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednaném množství a kvalitě. Smluvní strany se dohodly na termínu dodání a dodacích podmínkách, které jsou uvedeny v kupní smlouvě.

o    Náklady spojené s dodávkou zboží či služby jdou vždy k tíži kupujícího, pokud není uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo realizovat dílčí či předčasné dodávky.

o    V případě, že zboží připravené k expedici nebude možné odeslat v souladu se smlouvou, a to z důvodu překážky na straně kupujícího, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny zboží za každý započatý týden prodlení kupujícího. Toto ustanovení platí i v případě odmítnutí převzetí zboží kupujícím od dopravce. 

o    Okamžikem předání zboží prvnímu dopravci přechází nebezpečí škody na kupujícího. Při převzetí od dopravce je kupující povinen zásilku zkontrolovat především na úplnost dodávky a případná poškození a v případě poškození učinit písemný zápis. Neprodleně je povinen písemně informovat o této skutečnosti prodávajícího. Pokud poškození nebrání řádnému používání, je kupující povinen dodávku převzít. Pokud zboží není v souladu se smlouvou, prodávající je povinen takovou situaci neprodleně řešit a o nápravě informovat kupujícího.

o    Zboží bude dodáváno v nevratných obalech prodávajícího. Způsob balení stanoví prodávající podle velikosti a druhu přepravovaného zboží.

8. Místo plnění

o    Zboží je odesláno na dodací adresu kupujícího spolu s dodacím listem, nebo výdejkou. 

o    V případě, že dodávka splňuje veškeré náležitosti (tj. předmět plnění, potřebné doklady), je kupující povinen dodávku převzít. V den odeslání zásilky je prodávající oprávněn vystavit  fakturu dle uzavřené smlouvy. 

o    V případě poskytování služeb (instalace, opravy apod.) je místo plnění uvedeno v kupní smlouvě. Prodávající zajistí plnění smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. Řádné plnění v takovém případě potvrzuje protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

9. Vrácení zboží

o    Kupující má právo požádat o vrácení dodaného zboží i v případě, že dodávka splnila smluvní ujednání, a to vždy písemně a nejpozději do 30 dnů ode dne dodání zboží. Odeslání zboží zpět musí předcházet písemný souhlas prodávajícího. Zboží, jehož hodnota je nižší, než 200,-EUR (bez DPH), vrátit nelze. 

o    Zboží poškozené, použité, nekompletní a bez originálního obalu nebude přijato k vrácení. Dále nelze vrátit zboží vyrobené na zakázku a zboží dále neprodejné. Dle obchodních podmínek společnosti PIAB nelze vrátit přísavky tohoto dodavatele.  

o    Po přezkoumání vráceného zboží a splnění výše uvedených podmínek, bude kupujícímu vrácena cena zboží. Tato cena bude krácena o manipulační poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží.  Na produkty společnosti PIAB bude uplatněn manipulační poplatek ve výši 20% z ceny vráceného zboží, v souladu v obchodními podmínkami společnosti PIAB. Kupující je dále povinen uhradit veškeré náklady na přepravu vráceného zboží. 

o    Pokud prodávající neuzná zboží k vrácení, je kupující povinen zajistit vyzvednutí tohoto zboží na vlastní náklady a to do 30 dnů od písemného zamítnutí vrácení zboží ze strany prodávajícího. Po uplynutí této lhůty se stává zboží majetkem prodávajícího a kupující nemá nárok na jakékoli plnění ze strany prodávajícího.

10. Platební podmínky

o    Prodávající je oprávněn vystavit fakturu okamžikem předání zboží prvnímu dopravci, popř. předáním díla kupujícímu podepsaným protokolem. 

o    Zboží či služba bude fakturována za ceny v EUR uvedené výše. Současně bude uvedena cena v CZK s přepočtovým kurzem dle aktuálního kurzu ČNB pro daný den. Prodávající zaplatí kupní cenu v EUR nebo v CZK na příslušný účet uvedený na faktuře (platbu v CZK je nutno dohodnout předem). 

o    Dohodnutá kupní cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury), není-li stanoveno jinak. Faktura je odeslána kupujícímu zvlášť na fakturační adresu, příp. kopie emailem, pokud není dohodnuto jinak.

o    Prodávající si vymiňuje právo v odůvodněných případech odeslat zboží dobírkou, nebo vyžadovat platbu předem.

o    Kupující není oprávněn zadržet platbu z důvodu nároků vyplývajících ze záruky, nebo jiných smluvních nároků, které prodávající písemně neuznal.

o    V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitých závazků plynoucích z kupní smlouvy je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z celkové ceny včetně DPH. V případě odstoupení od kupní smlouvy, zapříčiněné skutečnostmi na straně kupujícího, má prodávající právo na náhradu nákladů s tímto spojených (zejména poštovné a balné) a také smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny, není-li dohodnuto jinak.

o    Jestliže je kupující v prodlení s plněním vyplývajícím z kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odložit plnění dalších závazků vůči kupujícímu, a to do doby splnění všech dluhů ze strany kupujícího.

11. Vlastnictví zboží

o    Okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího, popř. okamžikem předání zboží prvnímu dopravci (dle toho, který z termínů nastane dříve) přechází vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího.

 12. Omezení odpovědnosti, vyšší moc

o    Kupující má právo na náhradu škody, která vznikla v přímé souvislosti s porušením smluvního vztahu prodávajícím, a to maximálně ve výši 50% z celkové ceny. Prodávající nenese odpovědnost za případné další škody na straně kupujícího jako např. ušlý zisk apod.

o    Nastane-li okolnost vylučující odpovědnost (tzv. vyšší moc), která brání straně ve splnění povinností, po dobu trvání takové okolnosti není strana, jíž tato okolnost brání ve splnění povinnosti, v prodlení se splněním povinnosti. O dobu trvání takové překážky se prodlužuje doba stanovená ke splnění povinnosti stranou, jíž tato překážka brání ve splnění povinnosti. Vyšší mocí dle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rozumí pro účely této smlouvy okolnosti vylučující odpovědnost, a to zejména živelná událost, válka, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností dle této smlouvy, nebo jiná podobná událost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku jejích hospodářských poměrů.

o    V případě výskytu vyšší moci je povinna smluvní strana o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů. Při nedodržení této lhůty se nelze na zásah vyšší moci odvolávat.

o    Smluvní strany jsou povinné v případě zásahu vyšší moci činit maximální úsilí pro eliminaci škod a průběžně o těchto krocích informovat druhou stranu.

13. Průmyslová autorská práva, ochrana dat 

o    Obě smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat mlčenlivost vůči třetí straně ohledně informací, které se dozvěděli vzájemným obchodním vztahem. Jedná se především o cenové nabídky, technická řešení, dokumentaci apod.

 14. GDPR – Ochrana osobních údajů 

o    Od 25.5.2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále  „GDPR“).

o    Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovává a spravuje v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR.

o    Bližší informace o zpracování osobních údajů na straně prodávajícího jsou obsaženy v dokumentu „GDPR – Ochrana osobních údajů“, který je nedílnou součástí těchto VOP. Tento je přístupný na webových stránkách a E-shopu prodávajícího. Na vyžádání je možné jej kupujícímu zaslat.

o    Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi  prodávajícího, a to zasláním poptávky, objednávkou/uzavřením kupní smlouvy, registrací na E-shopu prodávajícího.

15. Ostatní ujednání

o    V případě změny údajů týkající se základních skutečností (obchodního jména, sídla, bankovního spojení) je povinna příslušná smluvní strana oznámit neprodleně novou skutečnost druhé smluvní straně písemnou formou.

o    V případě řešení vzájemných sporů bude rozhodováno místně příslušným soudem dle sídla prodávajícího.

o    Kupní smlouva a všechny vztahy mezi stranami se smlouvou související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, a to i kdyby kolizní normy (včetně právních předpisů Evropských společenství platných v České republice) odkazovaly na jiný právní řád, a zároveň je vyloučena na tyto vztahy působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednaná ve Vídni dne 11.4.1980, která vstoupila v platnost dnem 1.1.1988.

o    Prodávající si vyhrazuje právo na technické změny, popř. úpravu ceny.

o    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3. 2023. 

Stáhnout v pdf.